Skip to main content

Montrabs hållbarhetsarbete

Vi har ett stort engagemang i utvecklingen mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete, bland annat genom att nyttja den senaste tekniska utvecklingen för att minska miljöpåverkan inom samtliga våra verksamhetsområden.

Arbetet består bland annat i att vi investerar i miljöbilar, städar med biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel och energieffektiviserar våra lokaler.

Våra fordon

Vi har som mål att minska koldioxidutsläppen från vår fordonsflotta med minst 50 procent senast år 2025. Arbetet med att elektrifiera vår lätta fordonspark pågår – idag är över hälften av fordonen elbilar. De tyngre fordonen, där el som drivmedel inte är möjligt ännu, körs på HVO.

Våra leverantörer

Vi strävar ständigt efter att använda produkter som har en så liten miljöpåverkan som möjligt. Det innebär bland annat att vi ställer krav på våra leverantörer och prioriterar dem som systematiskt bedriver ett hållbarhetsarbete för att minska sina ekologiska fotavtryck.

Vår personal

Personalen är vår viktigaste tillgång. Hela idén bakom Montrab som arbetsplats är och har alltid varit schysta villkor och trygga anställningar – oavsett om du är fast anställd eller timanställd. Det gör att vi kan behålla kompetent personal, kan leverera våra tjänster med högsta kvalitet och hela tiden jobba aktivt för att överträffa våra kunders förväntningar.

Återvinning och sortering av avfall

Vi jobbar aktivt med att ta ansvar för det avfall som uppstår i vårt dagliga arbete och är noga med att välja återvinningsbara alternativ och att alltid sortera avfallet.

Miljö- och kvalitetscertifierade enligt FR2000

Montrab är certifierade enligt FR2000, vilken är en kravstandard för ledningssystem. Den utgår från principerna i ISO-standarderna 9001, 14001, 45001 (OHSAS 18001) och SRVFS 2004:3 och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner utifrån lagar, regler och kravställningar inom konstruktion, utveckling, brandskydd, miljö, arbetsmiljö, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar.

Arbetet följs årligen upp av en extern part för att säkerställa att målsättningen nås, vilket är ett krav för att behålla certifieringen. Certifierade enheter är Montrab Franchise samt Södra Dalarna. Samtliga övriga enheter arbetar efter standarden och/eller är under certifieringsprocess.

Läs mer om respektive standard

ISO 14001
ISO 9001
ISO 45001
SRVFS 2004:3